جستجو

سوند نلاتون

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سوند نلاتون 12

-استریل از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. تنها برای یکبار از این محصول می توان استفاد کرد. (یکبار مصرف) در صورتی که سوند به صورت اتفاقی آلوده شد، آن را دور بیندازيد و از يک سوند استريل جديد استفاده کنید.
13,136 ريال

سوند نلاتون 14

-استریل از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. تنها برای یکبار از این محصول می توان استفاد کرد. (یکبار مصرف) در صورتی که سوند به صورت اتفاقی آلوده شد، آن را دور بیندازيد و از يک سوند استريل جديد استفاده کنید.
13,136 ريال

سوند نلاتون 16

-استریل از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. تنها برای یکبار از این محصول می توان استفاد کرد. (یکبار مصرف) در صورتی که سوند به صورت اتفاقی آلوده شد، آن را دور بیندازيد و از يک سوند استريل جديد استفاده کنید.
13,136 ريال

سوند نلاتون 18

-استریل - از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. از كـاتترهايي است كه براي تخليه مايعات و معمـولا براي مجاري ادراري استفاده مي شود. اين نوع سوند معمولا در صورت نياز به تخليه موقت و مقطعي مايعات و ادرار استفاده مي شود. همچنين تخليه ترشحات دهان، بيني و ريه‌ها در بيماراني كه به طور ارادي قادر به دفع ترشحات نيستند با عملي مشابه ساكشن كاتتر توسط سوند نلاتون نيز قابل اجرا است. تـفــاوت ســونــد نــلاتــون و سـاكشـن كـاتتـر در قسمت سر وسيله است. سر سوند نلاتون بسته و گرد و داراي سوراخ‌هاي جانبي در اطراف خود اسـت تـا بـه راحـتـي مـايـع مـثـانـه تـخـلـيـه شـود. اما سـاكـشـن كـاتـتـر داراي سر باز و نوك تيز است. تنها برای یکبار از این محصول می توان استفاد کرد. (یکبار مصرف) در صورتی که سوند به صورت اتفاقی آلوده شد، آن را دور بیندازيد و از يک سوند استريل جديد استفاده کنید.
13,136 ريال
فیلترها
Sort
display